Bar

Ochrana osobných údajov

Vážený účastník programu INLY, aby sme Vás mohli zapojiť do našej činnosti a programov, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je našou prioritou. Nižšie uvádzame, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva Občianske združenie INLY, so sídlom Grösslingová 2480/10, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, registračné číslo Ministerstva vnútra SR VVS/1-900/90-61162, IČO 53 621 425.

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Aby ste mohli byť zaradený do našich činností, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pozícia/ špecializácia.

3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom Vášho zaradenia do činnosti a programov INLY, prijímania obsahu o programe, aktivitách a podujatiach INLY, prijímania obsahu o prevencii a vzdelávaní v oblasti duševného zdravia a zdravého životného štýlu a prijímania marketingovej komunikácie. Cieľom programu je poskytovanie služieb v oblasti:

  • preventívnych a vzdelávacích aktivít v oblasti duševného zdravia a zdravého životného štýlu pre osoby, ktoré sa ocitli v záťažovej situácii v dôsledku biologických, sociálnych či psychologických aspektov,
  • preventívnych, poradenských, vzdelávacích a iných aktivít, ktoré pomáhajú k minimalizovaniu nepriaznivých dopadov záťažových situácií na duševné zdravie,
  • spoločných komunitných aktivít v oblasti umenia, tvorivosti a voľného času, vedúcich k celkovému rozvoju osobnosti človeka.

4. Aký je právny základ spracúvania?
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas. Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete udeliť začiarknutím príslušných okienok na registračnom formulári a podpisom Vášho súhlasu.

5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@inly.sk. V predmete emailu prosím uveďte Odvolanie súhlasu.

6. Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše údaje spracúva INLY ako prevádzkovateľ osobných údajov. Prevádzkovateľ môže spracúvaním osobných údajov poveriť aj ďalšieho sprostredkovateľa.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje sú uchovávané na nevyhnutné obdobie potrebné na účely, na ktoré bolo získané, najdlhšie však po dobu troch rokov od ukončenia Vašej účasti na programe INLY.

8. Kam prenášame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

9. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Meno a priezvisko: Zuzana Šimeková E-mail: zuzana.simekova@inly.sk Na Vaše požiadavky odpovieme do 30 pracovných dní.

11. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

12. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

13. Práva dotknutej osoby

1. Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2. Právo na opravu
áte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

3. Právo na vymazanie
a určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, odvoláte svoj súhlas, namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť, ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

4. Právo na obmedzenie spracúvania
ôžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

5. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje, aby ste ich mohli preniesť do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

6. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika,, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skm tel: +421 2 323 132 14.